• අප-සියලුම-දෙනා-එකතුවී මාරාන්තික COVID19 වෛරසය පරාජය කරමු! කරුණාකර රජය / සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද සෞඛ්‍ය සහ සුරක්ෂිතතා මාර්ගෝපදේශ පිළිපදින්න. COVID19 රෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර සහ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සහය වන්න!
  • ஒன்றாக சேர்ந்து நாம் முறியடிப்போம் - COVID19! தயவுசெய்து அரசு / சுகாதார அதிகாரிகள் வழங்கிய சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களைக் கடைப்பிடிக்கவும். மேலும் பொறுப்பாக செயற்பட்டு COVID19 நோய் பரவாமல் தடுக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கைகள் நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும்.

AnyfinanZ.lk

AnyfinanZ.lk will be your “go-to website” for all Licensed Finance Company Product information such as as Cards, Loans, Investments, Offers. Moreover, AnyfinanZ.lk will act as a pillar, bridging the gap between finance companies and the general public; opening doors for both parties to connect. The end- users could be benefited with our powerful information hub with unbiased, up-to-date information from one market-place in quick times.

Contact Us

Credit Cards

Finance

Debit Cards

Personal / Housing Loans

Vehicle Leasings / Loans

Gold Loans

SME / Business Propositions

Savings & Current Accounts

Fixed Deposits

Product and Service Categories

Cards

Getting the right card for you has never been simpler

Loans

Fullfil your finance needs at the best loan rates

Investments

Invest your money at the best savings and fixed deposit rates.

Offers

Find the best offers provided by the finance companies right here

News

Read the latest news,Articles and updates on finance companies

Careers

Join the Anyfinanz family. Browse through our career options!